عکاسی شرکت کیا دژ پرشین

۰۴ دی| امضا قرارداد عکاسی با شرکت کیا دژ پرشین 

امضا قرارداد با شرکت کیا دژ پرشین جهت عکاسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب عکاسی شرکت کیا دژ پرشین  به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط