لیبل الماس شرق

۳۱ شهریور | طراحی لیبل برای قطعات صنعتی

طراحی لیبل قطعات صنعتی شرکت الماس شرق توسط کانون طراحان برتر آغاز گردید. این قرارداد در روز شنبه آخرین روز شهریور امضا گردید.

مطالب مرتبط