طراحی لیبل سبد چین

۰۱ مرداد | طراحی لیبل سبد چین

سال گذشته طراحی لیبل های شرکت سبدچین در کانون طراحان برتر انجام شده بود. امروز طراحی فرمت جدید لیبل محصولات جدید این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط